شو بز ز لوگ ہر وقت

شو بز ز لوگ ہر وقت

غزل شماره ۵: ای ز دل رفته که دی سوختی از ناز مرا.

2023-01-30
    Inauthor أ.د عامر قندلجي
  1. About Iqbal and his thought, By; M
  2. Dec 10, 2014 · Book - Faizan e Data Ganj Bakhsh
  3. Mitissimus by patrick verstappen